Miljöpolicy

Vi på Oy Canorama Ab vill ta vår del av ansvaret för miljön och anser att miljöhänsyn ingår i en ansvarsfull affärsverksamhet. Vi är medvetna om miljökonsekvenserna av vår verksamhet och arbetar för att utveckla verksamheten i en allt mer miljövänlig riktning.
 

Oy Canorama Ab:s miljödeklaration

Oy Canorama Ab:s miljödeklaration grundar sig på Canon Oy:s program för hållbar utveckling. Deklarationen inbegriper Canoramas hela affärsverksamhet och miljökonsekvenserna av denna inom företagets verksamhetsområde.
 

Företagsfilosofin enligt Kyosei (leva och arbeta tillsammans för allas bästa)

Vid sidan av framgång för vårt eget företag vill vi främja välmågan hos Canoramas kundföretag och samarbetspartner.
 

Miljölöfte

Vi värnar om miljön genom att använda naturresurserna så effektivt som möjligt och bidrar till ett samhälle som beaktar principen om hållbar utveckling.
 

Miljölöftets grundprinciper

Vi tar hänsyn till balansen mellan ekologiska och ekonomiska intressen i all vår affärsverksamhet. Vi erbjuder produkter som utgår från innovationer som siktar på att värna om naturresurserna.
 

Vi arbetar på följande sätt för att miljölöftets grundprinciper ska uppfyllas:

 • Vi upprätthåller och utvecklar vårt miljösystem, som har tagits fram för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet.
 • Vi stärker våra anställdas och samarbetspartners miljömedvetenhet och uppmuntrar dem att agera miljövänligt.
 • Vid anskaffningar prioriterar vi material, produkter och tjänster med den minsta miljöbelastningen.
 • I all vår verksamhet iakttar vi nationell miljölagstiftning, lokala myndighetsföreskrifter och Canon Oy:s miljökrav.
 • Vi främjar så långt vi kan miljöskyddet genom att hushålla med naturresurserna och bekämpa allt sådant agerande som utgör ett hot mot miljön eller människans hälsa och säkerhet.
 • Vi samlar in och återvinner Canon-produkter i slutet av livscykeln.
 • Vi upprätthåller nära relationer till myndigheter, det omgivande samhället och andra intressentgrupper och informerar öppet om Canons program för hållbar utveckling och åtgärderna i anslutning till detta.

Canorama och miljön

Vi har byggt upp ett ISO 14001-certifierat miljösystem.

Vi arbetar för en hållbar utveckling av vår affärsverksamhet. Vi tar hänsyn till miljöfrågorna i all praktisk verksamhet.

 

Våra mål:

 • Minska vår elförbrukning
 • Ta hänsyn till miljövänligheten hos de kemikalier
 • som vi använder
 • Minska vår pappersförbrukning
 • Vidareutveckla miljövänligheten i vår verksamhet

 

Canorama anser det viktigt att de anställda trivs i arbetet. Den ökade hänsynen till miljöfrågor stöder också detta. Till exempel effektivare avfallssortering, anvisningar som förbättrar arbetarskyddet och åtgärder för att stärka personalens miljömedvetenhet bidrar till en allt säkrare och trivsammare arbetsmiljö.

Vi hoppas att vår miljövänliga verksamhetsform gagnar också våra kunder. Våra produkter och tjänster har utvecklats så att även vi bidrar till att främja en långsiktig tillgång på naturresurser. Var och ens insats är nödvändig för att vi också i fortsättningen ska kunna njuta av en ren miljö.

Vi uppmuntrar även våra kunder att i den egna verksamheten ta hänsyn till miljöfrågorna. Den som samarbetar med oss deltar i detta för oss alla så viktiga gemensamma projekt.